CI 뉴스

제목 CI 4.4.7 릴리즈
글쓴이 cilove 작성시각 2024/03/29 14:18:12
댓글 : 0 추천 : 0 스크랩 : 0 조회수 : 5594   RSS

코드이그나이터 4.4.7이 릴르지 되었습니다.

릴리즈 노트 : https://github.com/codeigniter4/CodeIgniter4/blob/develop/CHANGELOG.md

관련링크 https://github.com/codeigniter4/framework/archive/refs/tags/v4.4.7.zip
https://github.com/codeigniter4/framework/archive/refs/tags/v4.4.7.tar.gz
 다음글 CI 4.4.8 ~ CI 4.5.1 릴리즈
 이전글 CI 4.4.6 릴리즈

댓글

없음